OM METTE MADELAIRE 

Jeg er optaget af at skabe de bedste betingelser for samspil og samarbejde for de professionelles arbejde med børn og unge i vores skoler og dagtilbud. Jeg ser et stort potentiale i at få større fokus i sektoren på viden og værktøjer, der forebyggende kan styrke samspillet og samarbejdet i hverdagen - også med de børn, forældre og kolleger, der umiddelbart kan udfordre mest. Hvis værktøjskassen samtidig er fyldt op med konfliktnedtrappende greb og metoder, vil det være muligt at frigive mere tid, energi og arbejdsglæde i hverdagen til at løfte kerneopgaven. 


 Læs mere her om, hvilke ydelser jeg tilbyder


Konsulent og konfliktmægler


Jeg har i mine 9 år som læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet blandt andet udviklet og undervist på intensive kompetenceudviklingsforløb til skoler med fokus på børnesyn, Low Arousal og konflikthåndtering. Læs artiklen på emu.dk, hvor jeg fortæller om den pædagogiske tilgang bag de intensive kompetenceudviklingsforløb. Jeg har igennem hele min ansættelse samarbejdet tæt med daginstitutioner og skoler landet over om at skabe stærke, inkluderende fællesskaber, hvor temaer som pædagogisk ledelse, forældresamarbejde, konflikthåndtering, teamsamarbejde, trivsel og mobning har været centrale. Jeg har stor erfaring med, hvordan man med enkle midler kan skabe markant forbedrede resultater inden for adfærdsændring og sikre, at strategier og planer implementeres på basis af adfærdsledelse.


Jeg har desuden været konfliktmægler på `Medieringsindsatsen´, hvor jeg har mæglet i sager med meget højt konfliktniveau mellem skoler og forældre, hvor forældre har klaget til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. I disse tilfælde har samarbejdet mellem skole og forældre ofte udviklet sig til at være meget ressourcekrævende og opslidende for begge parter, hvor min opgave har været igennem mægling at hjælpe med at styrke tilliden og åbne for nye veje i samarbejdet. Jeg har her også stået for ledelsessparring og samtaler med børnene for efterfølgende at bringe børnenes perspektiver ind i mæglingsrummet og i de konkrete aftaler, der blev lavet mellem forældre og skole.    


Som selvstændig laver jeg konfliktmægling, kompetenceudvikling, oplæg, rådgivning og formidlingsopgaver og har løbende løst opgaver for både kommuner, skoler og dagtilbud, fagforeninger, Center for Konfliktløsning m.fl. Jeg er desuden tilknyttet Relationsformidlerne, hvor jeg er rundt på skoler og institutioner i hele landet og undervise lærere og pædagoger i børnesyn, Low Arousal, konflikthåndtering, relationskompetence, mv. Jeg er også tilknyttet underviser i Fri for Mobberi, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Her afholder jeg kurser og oplæg for pædagoger, lærere og forældre på 0-9 årsområdet i at skabe trygge børnefællesskaber og forebygge mobning.  


Herudover er jeg projektleder og faglig konsulent i Idrætsprojektet, en socialpædagogisk indsats under Københavns Kommune, hvor jeg udvikler og kvalitetssikrer tidligt forebyggende indsatser på kommunens skoler med fokus på at nedsætte konfliktniveauet, styrke elevernes motivation og trivsel og mindske skolefravær. Her står jeg blandt andet for supervision, workshops og kompetenceudvikling, både af ledelse og personale på skolerne og af Idrætsprojektes medarbejdere. Fokus er børnesyn, konflikthåndtering, Low Arousal,  inkluderende fællesskaber, relationskompetence, forældresamarbejde, mm. Jeg står også for evaluering med indsamling af kvantitativ og kvalitativ data, herunder interviews med elever, lærere og ledelse. Hør mere om de tidligt forebyggende skoleindsatser i podcasten her

Uddannelser


Jeg er uddannet konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning og er cand.soc. i Pædagogik & uddannelsesstudier og socialvidenskab fra Roskilde Universitet (RUC). Jeg har derudover en række kurser inden for børneområdet, uddannelse i procesfacilitering, projektledelse og grafisk facilitering samt en Master i Adfærdsdesign med fokus på at sikre implementering og forankring af nye ledelsestiltag. 


2022
Kursus i genoprettende praksis, Københavns Universitet   

 

2022
Kursus "Bag om skolefravær", v. Tine Basse Fisker  

 

2019
Master i adfærdsdesign i praksis, Operate og Altinget

2018
Uddannelse som konfliktmægler, Center for Konfliktløsning  

2018
Uddannelse i narrativ konfliktmægling, Inpraxis   

2012-17
Løbende kurser i konsulentkompetencer og grafisk facilitering, v. SPARK, Nanna Munch, Vibe Strøier og EC2act   

Løbende interne kurser for det samlede læringskonsulentkorps i Børne- og Undervisningsministeriet 

2010
Uddannelse i projektledelse, Niels Broch    

2010
Kandidat i Pædagogik & uddannelsesstudier og Socialvidenskab, Roskilde Universitet (RUC)